.
  Zasady przyjęcia
 

         Do naszego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  przyjmowane są  dzieci młodzież z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego lub głębokiego i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM.
                                             

1. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, które z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej.
2. Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowaniu dziecka do Domu Pomocy Społecznej.
3. W szczególnych przypadkach o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej może zdecydować sąd rodzinny bez zgody osoby kierowanej, rodziców lub opiekunów prawnych.                                                  
4. Pracownik socjalny właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
- opinia dotycząca stopnia sprawności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- zaświadczenie psychologa,
- zaświadczenie lekarza psychiatry,
- oświadczenie o stanie majątkowym,
- dokumentacja medyczna: wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala,
- aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka,
- akt urodzenia,
5. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do  Domu Pomocy Społecznej.           
6. Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje pełną dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Kłodzku ,który wydaję decyzję  o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
7. Miesięczny koszt pobytu w naszym Domu wynosi aktualnie 6220,05 zł. Opłatę tę pokrywają w kolejności:
a. mieszkaniec domu ( 70%  dochodu dziecka –jeśli dziecko posiada dochód np. rentę po rodzicu).
b. rodzic- zależnie od posiadanych dochodów
c. Gmina lub Miasto z której/go osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina lub miasto. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo  w kosztach lub  ponoszą pełną  odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Email: sagnieszka@poczta.wiara.pl

 

 

 

 
  Stronę odwiedziło już 485458 odwiedzający  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja